Verzamelaanvraag - nieuw in de vergroening vanaf 2018

EAG landschapselementen
Heggen kunnen nu worden aangegeven als EAG met teeltcode 4 (houtkanten/heggen). Ook bomenrijen kunnen worden aangegeven met de nieuwe teeltcode 10. De definitie voor beide landschapselementen werd in de fiche ‘Subsidiabiliteit van landbouwareaal’ toegevoegd (deze fiche komt begin februari 2018 online). Beide elementen dienen te worden ingetekend als perceel in de verzamelaanvraag.

EAG bufferstrook (1m teeltvrije zone) en akkerranden
Akkerranden mogen in het veld meer dan 20m breed zijn. Ze tellen wel maar voor maximaal 20m breedte mee als EAG. Bufferstroken worden automatisch opgenomen als potentieel EAG-element op het e-loket als ‘1m teeltvrije zone’. Op deze manier is er maximale afstemming met het decreet Integraal Waterbeleid. Teeltvrije bufferstroken van > 1m en akkerranden dienen ingetekend te worden op het e-loket en aangegeven als akkerrand. Voor de 1m teeltvrije bufferstrook en akkerranden telt de werkelijk oppervlakte mee voor EAG (geen conversie).

EAG bosranden met productie
Bosranden met productie zullen minimum 1m breed moeten zijn in plaats van 5m. Er geldt tevens een verbod op gewasbeschermingsmiddelen.

EAG groenbedekkers
Ook vlinderbloemigen in onderzaai kan worden aangegeven als groenbedekker met teeltcode 661. Er zijn nieuwe aanhoudingsperiodes voor de groenbedekkers (minimaal 8 weken).
 

LANDBOUWSTREEK
 

INZAAI VÓÓR
 
BEHOUDEN TOT
 
Polders en Duinen
(nieuw)
20 augustus 15 oktober
Leemstreek
(ongewijzigd) 
1 oktober 30 november
Zandleemstreek en andere
(nieuw)
1 november 31 januari

EAG Stikstofbindende gewassen
Er geldt een algemeen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dus ook zaadontsmettingsmiddelen (coating) is niet meer toegelaten. Er zal een mengsel van stikstofbindende en niet-stikstofbindende gewassen worden toegelaten, mits het stikstofbindende gewas gedurende de aanhoudingsperiode overheersend aanwezig blijft.

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning.