Blog van Beheerder

Overgangsmaatregel vrachtstalen varkensmest wordt niet verlengd

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om gebruik te maken van vrachtstalen voor varkensmengmest en zijn putstalen en mengstalen voor die mestsoort niet meer toegelaten.
Omdat er echter onvoldoende staalnamecapaciteit was om alle varkensmengmest met vrachtstalen te laten analyseren, voorzag de Mestbank in een tijdelijke overgangsmaatregel tot eind april 2018.

Overgangsmaatregel vrachtstalen varkensmest t.e.m. 30 april 2018

De Mestbank heeft gisteren de beslissing genomen om een overgangsmaatregel omtrent de overschakeling naar vrachtstalen voor varkensmest toe te laten. Er werd vanuit verschillende sectoren de bezorgdheid geuit dat men niet tijdig klaar zou zijn met de mogelijkheden om vrachtstalen te nemen. Bijgevolg zal er door o.a. achterstallige leveringen van bemonsteringsapparaten de capaciteit niet zijn om alle varkensmest te bemonsteren op basis van vrachtstalen.

Uitnodiging infomoment op 21 december 2017

Wij nodigen u graag uit voor het infomoment op 21 december 2017:
"Nieuwe wetgeving in de praktijk" door Dieter Pattyn
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in 't Gravenhof te Torhout.
Graag bevestigen voor 18 december indien u er wenst bij te zijn.
Tot dan!

Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 vóór de staalname en via het Mestbankloket

Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 vóór de staalname en via het Mestbankloket

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM. Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg ‘SNapp’.

Verzamelaanvraag - nieuw in de vergroening vanaf 2018

EAG landschapselementen
Heggen kunnen nu worden aangegeven als EAG met teeltcode 4 (houtkanten/heggen). Ook bomenrijen kunnen worden aangegeven met de nieuwe teeltcode 10. De definitie voor beide landschapselementen werd in de fiche ‘Subsidiabiliteit van landbouwareaal’ toegevoegd (deze fiche komt begin februari 2018 online). Beide elementen dienen te worden ingetekend als perceel in de verzamelaanvraag.

Nieuwe regels voor het bepalen van de mestsamenstelling vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 wordt de regelgeving voor het bepalen van de mestsamenstelling aangepast.

Die aanpassing komt er omdat uit recent onderzoek van de VLM blijkt dat de mestsamenstelling van varkensmest vrij stabiel is op bedrijfsniveau, de huidige forfaitaire samenstellingen te hoog zijn én vrachtstalen betrouwbaarder zijn dan putstalen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op varkensmest, maar er zijn ook enkele wijzigingen voor andere mestsoorten.

1 januari 2018 start omgevingsvergunning bij alle gemeentes

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Tegemoetkomingsaanvraag voor schade aan teelten tegen 31 januari 2018

De vorst tijdens de tweede helft van april 2017 en de droogte van 1 april 2017 tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp. Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van zowel de vorst als de droogte, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2017.

Pagina's

realisaties

Uitbreiden milieuvergunning voederfabriek

Voor een uitbreiding bij een veevoederbedrijf verzorgde Thorcontrol zowel de stedenbouwkundige aanvraag als de milieuvergunningsaanvraag.

 

Bouw- en milieuvergunning nieuwe zeugenstal

Thorcontrol verzorgde de aanvragen van de bouw- en milieuvergunning voor het bouwen van een nieuwe zeugenstal. Een totaalproject op vlak van bouw en milieu. Voor dit project werd meerdere malen overleg gepleegd met de bevoegde instanties. 
Daardoor zijn we erin geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning te bekomen met de minimale termijnen die gevolgd dienen te worden vanuit de wetgeving tijdens de aanvraagprocedures. 

Uitbreiding en hernieuwing milieuvergunning betoncentrale

Voor een betoncentrale werd de uitbreiding en hernieuwing van de milieuvergunning bekomen. Een project waar Thorcontrol eveneens de begeleiding verzorgde voor de nodige milieustudies.

Bouw- en milieuvergunning nieuwe mestvarkensstal

Voor een varkensbedrijf verzorgde Thorcontrol de aanvragen voor bouw- en milieuvergunning voor de uitbreiding met een nieuwe mestvarkensstal. De inplanting van de nieuwe varkensstal optimaliseerde de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Daarnaast verzorgen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie voor het bedrijf.

Uitbreiding nieuwe melkveestal

Voor een veeteeltbedrijf verzorgden we de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een nieuwe melkveestal. 

De hernieuwing van de milieuvergunning werd, samen met de uitbreiding, eveneens bekomen. 

Milieuvergunning metaalbewerkingsbedrijf

Voor een metaalbewerkingsbedrijf verzorgde Thorcontrol de hernieuwing van de milieuvergunning. 

Uitbreiding met nieuwe rundveestal

Een gemengd veeteeltbedrijf van runderen en varkens wenste uit te breiden door het bouwen van een nieuwe rundveestal. Thorcontrol zorgde voor de nodige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Milieuvergunning bakkerij

Ook KMO's kunnen bij ons terecht voor hun milieuvergunning. Zo verzorgde Thorcontrol reeds voor enkele bakkerijen de hernieuwing van hun milieuvergunning. 

Subscribe to RSS - Blog van Beheerder